Narzędzia

Optymalizuj swoje zarządzanie czasem pracy – Praktyczny przewodnik po ewidencji i rejestracji czasu pracy

9 minut czytania

Zarządzanie czasem pracy jest jednym z najważniejszych aspektów biznesu, który pozwala na efektywne wykorzystanie czasu i zasobów w firmie. Wraz z postępem technologii, rozwija się również coraz więcej rozwiązań do rejestracji czasu pracy, które pomagają w optymalizacji zarządzania czasem i poprawie wydajności pracowników.

W artykule występuje lokowanie produktu.

W dzisiejszych czasach, gdy konkurencja na rynku jest coraz większa, każda firma powinna dążyć do maksymalizacji wydajności swoich pracowników i zminimalizowania kosztów. Jednym z kluczowych czynników wpływających na efektywność pracy jest właśnie czas pracy, a dokładniejsza rejestracja i analiza czasu pracy może pomóc w zidentyfikowaniu problemów i wdrażaniu skutecznych rozwiązań.

Właściwa ewidencja czasu pracy jest również niezbędna z punktu widzenia przepisów prawa pracy, które nakładają na pracodawców w wielu przypadkach obowiązek prowadzenia dokładnych rejestrów czasu pracy i przestrzegania norm dotyczących czasu pracy i odpoczynku.

W związku z powyższym, w tym artykule przedstawimy praktyczny przewodnik po ewidencji i rejestracji czasu pracy, wskazując najlepsze praktyki i rozwiązania, które pomogą w optymalizacji zarządzania czasem pracy w firmie.

Dlaczego warto zainwestować w system do rejestracji czasu pracy? Przykłady korzyści dla pracowników i pracodawców.

Wprowadzenie systemu do rejestracji czasu pracy w firmie przynosi wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. W tej części artykułu przedstawimy kilka przykładów korzyści, które uzyskują obie strony dzięki zastosowaniu takiego systemu.

Dla pracowników:

 • Precyzyjne określenie czasu pracy, co umożliwia dokładne rozliczenie godzin i zapłatę za przepracowany czas.
 • Możliwość szybkiego i łatwego sprawdzenia swojego harmonogramu pracy, co ułatwia planowanie czasu wolnego i innych zobowiązań prywatnych.
 • Zwiększenie przejrzystości i uczciwości w zakresie naliczania godzin nadliczbowych i dodatkowych wynagrodzeń.
 • Dostęp do bieżących informacji na temat liczby pozostałych dni urlopowych i innych świadczeń.
 • Większa kontrola nad czasem pracy, co pozwala na dokładne śledzenie liczby przepracowanych godzin, zwłaszcza w przypadku pracy zdalnej lub mobilnej.
 • Możliwość zgłaszania ewentualnych błędów lub nieprawidłowości w naliczeniu wynagrodzenia za pracę.
 • Łatwiejsze planowanie zadań i zobowiązań związanych z pracą, co pozwala na lepszą organizację pracy.
 • Łatwiejsze ustalenie priorytetów i wyznaczanie celów w pracy dzięki lepszej wizualizacji planu pracy.
 • Możliwość śledzenia postępów w pracy i dokładne określenie czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych zadań.
 • Zwiększenie poczucia kontroli i samodzielności w pracy dzięki łatwej dostępności do informacji na temat czasu pracy i planu zajęć.

Korzyści te przekładają się na wyższy poziom satysfakcji z pracy, większą efektywność i zaangażowanie w wykonywane zadania co może skutkować z kolei lepszą jakość życia poza pracą.

Dla pracodawców:

 • Precyzyjne określenie czasu pracy, co umożliwia dokładne naliczanie wynagrodzeń oraz rozliczanie godzin nadliczbowych i dodatkowych.
 • Automatyzacja procesu rejestrowania czasu pracy, co pozwala na znaczne zmniejszenie pracy biurowej i ograniczenie kosztów związanych z administracją kadrową.
 • Możliwość monitorowania czasu pracy pracowników, co umożliwia skuteczne zarządzanie czasem i zapewnienie terminowego wykonania zadań.
 • Dostęp do bieżących informacji na temat liczby pozostałych dni urlopowych i innych świadczeń, co ułatwia planowanie i organizację pracy.
 • Większa kontrola nad czasem pracy, co pozwala na zapobieganie nadużyciom i niewłaściwemu wykorzystywaniu czasu przez pracowników.
 • Możliwość szybkiego i łatwego generowania raportów związanych z czasem pracy pracowników, co ułatwia raportowanie i analizowanie wyników.
 • Zwiększenie efektywności pracy poprzez lepszą organizację i planowanie czasu pracy pracowników.
 • Łatwiejsze przestrzeganie prawa pracy i regulacji związanych z czasem pracy, co pozwala na unikanie sankcji i nieporozumień z pracownikami.
 • Możliwość automatycznego naliczania premii i innych dodatków wynikających z czasu pracy.
 • Poprawa wizerunku firmy poprzez zwiększenie profesjonalizmu i transparentności w zakresie zarządzania czasem pracy pracowników.

Korzyści te pozwalają na skuteczne zarządzanie pracownikami i osiągnięcie celów biznesowych, co przekłada się na zwiększenie wydajności i rentowności firmy.

Warto zaznaczyć, że wprowadzenie systemu do rejestracji czasu pracy nie tylko przynosi korzyści finansowe i organizacyjne, ale również może pozytywnie wpłynąć na atmosferę w pracy. Większa przejrzystość i uczciwość w zakresie naliczania wynagrodzeń oraz większa kontrola nad czasem pracy mogą pozytywnie wpłynąć na relacje między pracownikami a pracodawcami, a także na poziom zaangażowania pracowników w swoją pracę.

Jakie obowiązki na pracodawcę nakładają obecne przepisy dotyczące ewidencji czasu pracy w Polsce?

Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy każdego pracownika niezależnie od formy jego zatrudnienia, liczby pracowników w firmie czy rodzaju pracy, którą wykonują.

Art.  149.  § 1. Kodeks pracy

Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie.


Kodeks pracy nakłada na pracodawcę szczególne obowiązki w tym zakresie. Są to między innymi:

 • Prowadzenie dokładnej ewidencji czasu pracy pracowników.
 • Zapewnienie, że ewidencja jest czytelna, łatwo dostępna i nie podlega fałszerstwu.
 • Wypełnienie ewidencji czasu pracy, w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę oraz udzielanie prawidłowej liczby dni wolnych od pracy.
 • Tworzenie ewidencji czasu pracy dla wszystkich pracowników, niezależnie od liczby zatrudnionych oraz podstawy prawnej nawiązania stosunku pracy.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy na tyle długiego okresu, aby możliwe było prawidłowe ustalenie wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Najwygodniej jest prowadzić miesięczną ewidencję czasu pracy.
 • Wyróżnienie w ewidencji godzin, których przepracowanie daje pracownikowi prawo do dodatkowego wynagrodzenia lub czasu wolnego od pracy oraz których rekompensata polega na konieczności oddania dnia wolnego od pracy w innym terminie.
 • Weryfikowanie na bieżąco informacji dotyczących godzin nadliczbowych z powodu przekroczenia dobowej normy czasu pracy, pracy w porze nocnej, dyżurów, urlopów oraz usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy.
 • Jeżeli w przepisach wewnętrznych przewidziane są dla pracownika specjalne dodatki uzależnione od czasu, w którym praca jest przewidziana (np. dodatki za pracę w soboty czy w godzinach popołudniowych), ewidencja powinna zawierać dodatkowe informacje.
 • Przechowywanie ewidencji przez określony czas.
 • Uzyskanie zgody pracownika na wprowadzenie zmian w ewidencji.
 • Udostępnienie pracownikowi ewidencji na jego żądanie w odpowiedniej formie, np. w formie wglądu, powielenia metodą kserograficzną czy odpisania z oryginału.
 • Ponoszenie konsekwencji za nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy, takie jak kary grzywny, kary ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności za fałszowanie dokumentów, oraz odpowiedzialność cywilna i karna za szkody wyrządzone pracownikom przez nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy.

Jakie są rodzaje systemów do ewidencji czasu pracy? Porównanie: tradycyjne arkusze czasu pracy vs. nowoczesne oprogramowanie do rejestracji czasu pracy.

Można wyróżnić dwa główne rodzaje systemów do ewidencji czasu pracy: tradycyjne arkusze czasu pracy i nowoczesne oprogramowanie do rejestracji i ewidencji czasu pracy.

Tradycyjne arkusze czasu pracy polegają na tym, że pracownicy samodzielnie wpisują swoje godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, a także czas przerw. Wpisy te są następnie podpisywane przez pracownika i zatwierdzane przez przełożonego. Arkusze czasu pracy są zazwyczaj prowadzone w formie papierowej i przechowywane przez pracodawcę.

Nowoczesne oprogramowanie do rejestracji czasu pracy oferuje szereg dodatkowych funkcji, które ułatwiają zarządzanie czasem pracy i umożliwiają dokładniejszą kontrolę nad czasem pracy pracowników. 

Oprogramowanie to zazwyczaj działa w oparciu o systemy informatyczne i umożliwia automatyczną rejestrację czasu pracy na podstawie danych z urządzeń biometrycznych, takich jak czytniki linii papilarnych lub karty zbliżeniowe. Dodatkowo, elektroniczna ewidencja czasu pracy umożliwia raportowanie czasu pracy, śledzenie absencji i nieobecności, zarządzanie urlopami oraz przetwarzanie wynagrodzeń.

Oto porównanie tradycyjnych arkuszy czasu pracy i nowoczesnego oprogramowania do rejestracji czasu pracy:

Tradycyjne arkusze czasu pracy:

 • Są łatwe w obsłudze i stosunkowo tanie.
 • Mogą być podatne na błędy i fałszowanie danych przez pracowników.
 • Wymagają dużo czasu i wysiłku, aby je wypełnić i sprawdzić.
 • Mogą być trudne do przechowywania i przeglądania w przypadku dużej liczby pracowników.

Nowoczesne oprogramowanie do rejestracji czasu pracy:

 • Zapewniają automatyczną rejestrację czasu pracy i łatwe raportowanie.
 • Umożliwiają bardziej dokładną kontrolę nad czasem pracy pracowników.
 • Pomagają w zarządzaniu czasem pracy, urlopami i wynagrodzeniami.
 • Wymagają inwestycji w sprzęt i oprogramowanie oraz czasu na szkolenia dla pracowników i administratorów.
 • Pozwalają na automatyzację wielu procesów i zmniejszenie kosztów operacyjnych i administracyjnych związanym z zatrudnianiem wielu pracowników

Coraz więcej nowoczesnych systemów do ewidencji czasu pracy oferuje także funkcjonalności, znacznie wykraczające poza samą automatyzację, rejestrację i ewidencję czasu pracy, ale które są ściśle z nim powiązane. Może to być np. program do grafiku pracy posiadający funkcje umożliwiające jego planowanie i rozliczanie, obsługa elektronicznych wniosków urlopowych, planowanie i rozliczanie delegacji, planowanie i rozliczanie pracy zdalnej.

Jakie są cechy skutecznego systemu do rejestracji czasu pracy?

 1. Dokładność – System powinien umożliwiać dokładną rejestrację czasu pracy z uwzględnieniem czasu pracy, przerw i ewentualnych nadgodzin. System powinien być w stanie dokładnie określić czas rozpoczęcia i zakończenia pracy, a także czas przerw w ciągu dnia.
 2. Automatyzacja – System powinien być w stanie automatycznie rejestrować czas pracy pracowników, bez konieczności wpisywania danych ręcznie. Automatyzacja pozwala na oszczędność czasu i minimalizuje ryzyko błędów.
 3. Elastyczność – System powinien być elastyczny i dostosowany do potrzeb danego przedsiębiorstwa. System powinien umożliwiać łatwe dodawanie nowych pracowników, zmianę godzin pracy czy dodanie nowych projektów.
 4. Raportowanie – System powinien umożliwiać łatwe i szybkie generowanie raportów dotyczących czasu pracy pracowników. Raporty te mogą obejmować takie informacje jak czas pracy, nadgodziny, przerwy czy ewentualne nieobecności.
 5. Bezpieczeństwo – System powinien zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa danych, szczególnie jeśli korzysta z technologii biometrycznych. Dane pracowników powinny być chronione przed nieuprawnionym dostępem.
 6. Mobilność – System powinien być dostępny z różnych urządzeń i miejsc, co umożliwi pracownikom i menedżerom łatwy dostęp do informacji o czasie pracy.
 7. Integracja – System powinien umożliwiać łatwe integracje z innymi systemami, takimi jak systemy płacowe czy systemy zarządzania projektami.
 8. Łatwość obsługi – System powinien być łatwy w obsłudze, zarówno dla pracowników, jak i administratorów. Powinien być intuicyjny i prosty w obsłudze.

Skuteczny system do rejestracji czasu pracy powinien być dokładny, elastyczny, łatwy w obsłudze, zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa danych oraz umożliwiać łatwe generowanie raportów i integrację z innymi systemami.

Jak wdrożyć system do ewidencji czasu pracy w swojej firmie? Krótki przewodnik po wymaganych krokach.

 1. Przeprowadź wstępną analizę – Przed wdrożeniem systemu do ewidencji czasu pracy, warto przeprowadzić wstępną analizę, aby określić potrzeby firmy. Zadaj sobie pytania, jakie funkcje powinien posiadać system, jakie wymagania są niezbędne do jego obsługi, jakie są potrzeby pracowników i pracodawców w zakresie czasu pracy.
 2. Wybierz odpowiedni system – Na podstawie analizy wybierz system do ewidencji czasu pracy, który najlepiej odpowiada potrzebom Twojej firmy. Wybierz system, który spełni wymagania co do funkcjonalności, skalowalności, dostępności czy bezpieczeństwa danych.
 3. Przetestuj system przed zakupem – Wiele systemów do ewidencji czasu pracy udostępnia za darmo wersje demo z przykładowymi danymi i raportami. Warto skorzystać z tych wersji – także by określić swoje ewentualne potreby ale przede wszystkim by sprawdzić czy raporty, które oferuje i ergonomia pracy w systemie jest zbieżna i wystarczająca z naszymi oczekiwaniami.
 4. Przetestuj system na mniejszej grupie pracowników – Przed pełnym wdrożeniem systemu warto także przetestować go na mniejszej grupie pracowników. Dzięki temu można sprawdzić, czy system działa zgodnie z oczekiwaniami, czy jest łatwy w obsłudze oraz czy nie ma problemów z jego integracją z innymi systemami.
 5. Przygotuj szkolenia – Przygotuj szkolenia dla pracowników, aby mogli łatwo i skutecznie korzystać z systemu. Szkolenia powinny obejmować zarówno obsługę systemu, jak i zasady korzystania z niego, takie jak zasady zgłaszania nieobecności czy korzystania z czasu wolnego.
 6. Wdróż system – Po przeprowadzeniu testów i przeszkoleniu pracowników, wdroż system w firmie. Upewnij się, że wszyscy pracownicy mają dostęp do systemu, a wszelkie błędy czy problemy techniczne zostaną szybko rozwiązane.
 7. Monitoruj system – Po wdrożeniu systemu należy regularnie monitorować jego działanie i wprowadzać ewentualne zmiany, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zwracaj uwagę na to, jakie dane są zbierane, jakie są wyniki pracy, a także na ewentualne problemy techniczne.

Wdrożenie systemu do ewidencji czasu pracy wymaga od firmy odpowiedniego planu działań, wyboru odpowiedniego systemu, szkoleń dla pracowników oraz monitorowania jego działania. Jednak po wdrożeniu systemu, firma będzie miała lepszą kontrolę nad czasem pracy pracowników, co może przełożyć się na większą efektywność i wydajność.

Podsumowanie

Podsumowując, skuteczne zarządzanie czasem pracy z wykorzystaniem systemu do rejestracji czasu pracy daje wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Dzięki temu systemowi pracownicy mogą łatwiej planować swoje zadania, zwiększyć swoją produktywność i skupić się na wykonywaniu swoich obowiązków, a także lepiej kontrolować swoje wynagrodzenie. Pracodawcy z kolei mają możliwość monitorowania czasu pracy swoich pracowników, co pozwala na lepszą organizację pracy, kontrolę kosztów, a także zwiększenie wydajności pracy całej firmy. Ponadto, zgodność z przepisami dotyczącymi ewidencji czasu pracy jest ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa prawidłowego funkcjonowania firmy.

90 posty

O autorze
Kierownik projektów IT oraz koordynator ds. cyberbezpieczeństwa. Hobbystycznie prowadzę kilka serwisów internetowych oraz blogi. Moje główne zainteresowania to: zarabianie przez internet, sposoby monetyzacji serwisów internetowych, dochód pasywny, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, prywatność i ochrona danych osobowych, polityki publiczne w szczególności polityki zdrowia publicznego.
Artykuły
Powiązane wspisy
Artykuły partnerskieReklama i marketing

Agencja hostów w Warszawie – Profesjonalna obsługa na każde wydarzenie

3 minut czytania
Organizacja eventów biznesowych, promocji produktów, konferencji czy imprez firmowych wymaga profesjonalnego podejścia na każdym etapie. Jednym z kluczowych elementów jest odpowiedni wybór…
Artykuły partnerskieUsługi IT

Dlaczego warto korzystać z eksportu danych do BiqQuery?

3 minut czytania
Wielu użytkowników, którzy dotychczas używali starszej wersji Google Analytics (czyli GA trójki), wyrażało swoje zastrzeżenia wobec znacznych ograniczeń związanych z przetwarzaniem dużych…
Aplikacje internetoweArtykuły partnerskie

System rezerwacji online - klucz do sukcesu Twojej firmy?

3 minut czytania
Szybka i łatwa rezerwacja dla klientów Systemy rezerwacji online umożliwiają klientom przeglądanie oferty usług danej firmy oraz dokonywanie rezerwacji poprzez specjalnie przygotowane…
Zapisz się do naszego Newslettera

Otrzymuj powiadomienia o nowych i aktualizowanych skryptach, narzędziach oraz wpisach.