Generator numerów PESEL służy do utworzenia losowego numeru PESEL (prawidłowego lub nie) na podstawie wskazanych kryteriów. Wygenerowane numery PESEL powinny służyć wyłącznie w celach testowania funkcjonalności systemów teleinformatycznych, np. walidacji danych czy automatycznego wyciągania informacji z numerów PESEL wprowadzanych poprzez interfejsy oprogramowania. Wygenerowane numery PESEL mogą być także wykorzystywane przy tworzeniu testowych kont użytkowników.

PłećWiek

Walidacja


Rejestr PESEL

PESEL - (rozw. Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) - to centralny zbiór danych ewidencyjnych o ludności, który prowadzony jest przez ministra właściwego do spraw informatyzacji (do 2015 roku PESEL był prowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych) zwany Rejestrem PESEL.

Rejestr PESEL działa na podstawie Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 r. poz. 1984).

Początki rejestru sięgają jednak czasów PRL i roku 1970. Obecnie rejestr PESEL to zbiór wielu połączonych baz danych o obywatelach gromadzący dane na temat zarówno osób obywatelstwa polskiego jak i obcokrajowców pracujących w Polsce.

Numer PESEL to unikalny dla każdej osoby numer identyfikacyjny, który wskazuje na konkretną osobę w Rejestrze PESEL. To jednak nie jedyna dana identyfikująca osobę. Rejestr PESEL zawiera bowiem takie dane jak:

 1. nazwisko i imię (imiona);
 2. nazwisko rodowe;
 3. imiona i nazwiska rodowe rodziców;
 4. data urodzenia;
 5. miejsce urodzenia;
 6. kraj urodzenia;
 7. stan cywilny;
 8. numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony;
 9. płeć;
 10. obywatelstwo albo status bezpaństwowca;
 11. imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadany;
 12. data zawarcia związku małżeńskiego, numer aktu małżeństwa i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który ustalił nieistnienie małżeństwa, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który unieważnił małżeństwo, data zgonu małżonka albo data znalezienia jego zwłok, numer jego aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony;
 13. adres i data zameldowania na pobyt stały;
 14. kraj miejsca zamieszkania;
 15. kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;
 16. data wymeldowania z miejsca pobytu stałego;
 17. adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu;
 18. data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego;
 19. data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy i wskazanie kraju wyjazdu;
 20. data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy;
 21. seria, numer i data ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela polskiego oraz oznaczenie organu wydającego dokument;
 22. seria, numer i data ważności ostatniego wydanego paszportu obywatela polskiego;
 23. seria, numer i data ważności dokumentu podróży cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 lit., a i b, ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo;
 24. data upływu deklarowanego przez cudzoziemca terminu pobytu;
 25. data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony

Numer PESEL dla obcokrajowców

Obcokrajowcy, którzy mieszkają w Polsce mogą uzyskać numer PESEL na wniosek w urzędzie gminy. Numer PESEL zostanie także automatycznie nadany cudzoziemcom, jeżeli zameldują się na terenie Polski na okres dłuższy niż 30 dni. Dla cudzoziemców może on być potrzebny w przypadku podjęcia pracy lub konieczności objęcia ubezpieczeniem.

Potencjalnym problemem z nadawaniem numeru PESEL dla cudzoziemców może być fakt, że jest on ograniczony ilościowo. Dla osób urodzonych tego samego dnia można wprowadzić maksymalnie 10 000 numerów PESEL (po 5 000 na każdą z płci). Zakładając, że dziennie na świecie rodzi się blisko 400 000 osób, scenariusz, w której numer PESEL miałby być nadany dla więcej niż 10 000 osób urodzonych tego samego dnia jest minimalny, ale jak najbardziej prawdopodobny.

Budowa numeru PESEL

Numer PESEL składa się z 11 cyfr niezależnie od tego czy jest nadawany obywatelowi Polski czy cudzoziemcowi. Pierwsze 6 cyfr wskazuje na datę urodzenia, 4 kolejne cyfry stanowią numer porządkowy oraz wskazują na płeć osoby a ostatni numer (11) to suma kontrolna numeru PESEL.

Pierwsze 2 cyfry numeru PESEL wskazują na 2 ostanie cyfry roku urodzenia.

Trzecia i czwarta cyfra wskazują na miesiąc urodzenia. Należy jednak pamiętać, że w zależności od stulecia, w którym ktoś się urodził, do numer miesiąca może być inaczej budowany. Dobrze opisane jest to na tej stronie: "Czym jest numer pesel";

Piąta i szósta cyfra to dzień urodzenia osoby, do której przypisany jest numer PESEL.

Kolejne 4 cyfr (od siódmej do dziesiątej) stanowią liczbę porządkową nadawaną kolejno dla kolejnych osób zarejestrowanych w bazie Rejestru PESEL. Należy tu pamiętać, że liczba porządkowa przypisana jest w bardzo nietypowy sposób, ponieważ oddzielnie jest prowadzona dla kobiet a oddzielnie dla mężczyzn.

Na płeć wskazuje właśnie dziesiąta cyfra - jeżeli jest ona parzysta oznacza kobietę, jeżeli nieparzysta - mężczyznę.

Ostatnia cyfra (jedenasta) to cyfra kontrolna. Tworzy się ją poprzez wyliczenie sumy kontrolnej z pozostałych dziesięciu cyfr numeru PESEL, stosując odpowiednie wagi.

Aby ją wyliczyć, należy dodać każdą cyfrę numeru PESEL pomnożoną przez kolejne wagi 1-3-7-9-1-3-7-9-1-3. Cyfra kontrolna będzie stanowiła liczbę modulo(10) z otrzymanego wyniku (tj. reszta z dzielenia przez dziesięć otrzymanego wyniku).