I. Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Usługodawca – firma “ZP20 Piotr Markowski” z siedzibą w Warszawie przy Al. KEN 36 / 112B, Warszawa
 • Serwis – zbiór serwisów internetowych działających pod adresem nety.pl wraz z dowolnymi subdomenami *.nety.pl
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z darmowych Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Usługobiorca – Użytkownik, który samodzielnie zarejestrował się w Serwisie i posiada konto Użytkownika.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail.

II. Postanowienia ogólne

 • Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Użytkowników i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 • Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Użytkownikom dostęp do treści w postaci wpisów / artykułów lub aplikacji internetowych i formularzy umożliwiających min.:
  • komentowanie wpisów,
  • ocenianie wpisów,
  • generowanie dokumentów,
  • przeprowadzanie automatycznych analiz
 • Wszelkie ewentualne artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Użytkowników.

III. Warunki uczestnictwa, zasady korzystania z Usług Serwisu oraz zasady rejestracji

 • Udział każdego Użytkownika w Serwisie jest dobrowolny.
 • Aby korzystać z Serwisu, Użytkownicy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia.
 • Aby korzystać z Serwisu, Użytkownicy mają obowiązek zapoznania się z Polityką Prywatności i muszą zaakceptować w całości jej postanowienia.
 • Aby korzystać z Serwisu, Użytkownicy mają obowiązek zapoznania się z Zasadami Przetwarzania Danych.
 • Użytkownicy nie mogą wykorzystywać żadnych informacji dotyczących danych osobowych, do celów marketingowych.
 • Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.
 • Użytkownicy muszą posiadać założone konto by korzystać z usług dodatkowych, nieodpłatnych lub odpłatnych świadczonych w Serwisie.
 • Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.
 • Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.
 • Rejestracja w Serwisie umożliwia zamówienie i korzystanie z odpłatnych Usług.
 • Posiadanie konta w Serwisie przez Użytkowników umożliwia korzystanie z usług przeznaczonych jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników, oraz nabywanie Usług odpłatnych.
 • Usługi odpłatne mogą być nabyte wyłącznie w drodze płatności z góry. Usługodawca nie udostępnia żadnych odpłatnych Usług, bez wcześniejszego ich opłacenia z wyjątkiem sytuacji w których przez określony czas Usługi te udostępni nieodpłatnie – okres próbny. Po zakończeniu okresu próbnego, świadczenie Usług odpłatnych zostaje zakończone, chyba że Użytkownik zdecyduje się wnieść opłatę za ich przedłużenie.
 • Każda czynność Użytkownika, która będzie powodowała obowiązek płatności wobec Usługodawcy, jest w Serwisie odpowiednio i w widoczny sposób oznaczona.
 • Rejestrujący się w Serwisie Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.
 • Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
 • Wymagania techniczne do korzystania z usług Serwisu:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie z postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www pisane w języku HTML5,
  • połączenie z internetem,
  • komputer klasy PC,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript
 • Zabrania się Użytkownikom zarejestrowanym w Serwisie do udostępniania loginu oraz hasła do wybranego konta osobom trzecim.
 • Usługodawca nie ma prawa zażądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.
 • Usługodawca może zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług i zasobów Serwisu, jeżeli Usługobiorca nie korzysta z Usług odpłatnych po upłynięciu okresu próbnego.
 • Usługodawca może zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług i zasobów Serwisu, jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich.
 • O odpłatności danej usługi, cenie i warunkach jej świadczenia Usługodawca zawsze będzie informował na łamach Serwisu w odpowiednich do tego miejscach ze względu na umieszczenie danej usługi w Serwisie, dostępu do niej lub miejscu, w którym możliwe jest jej zamówienie bądź uruchomienie.
 • Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.
 • W przypadku zmian w zakresie świadczenia usług odpłatnych, zmiany te nie mogą zmniejszać dotychczasowej funkcjonalności Serwisu, chyba że w trakcie zmiany, żaden Użytkownik nie korzysta z usług płatnych.
 • Usługodawca nie zwraca środków pieniężnych wniesionych tytułem opłat za korzystanie z usług Serwisu, jeżeli podstawy żądania zwrotu nie wynikają z wyłącznej winy Usługodawcy lub podmiotów z nim kooperujących, bądź nie wynikają z gwarantowanego okresu możliwości rezygnacji z Usług.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania stałych lub czasowych bonifikat lub promocji w zakresie odpłatności lub stawek opłat za poszczególne lub wszystkie usługi Serwisu.

IV. Ochrona danych osobowych

W celu świadczenia naszych usług, gromadzimy dane Użytkowników. Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są na stronie “Obowiązek informacyjny RODO” oraz “Polityce prywatności“. Oba dokumenty stanowią integralną część Regulaminu, oraz oddzielnie stanowią wywiązanie się z obowiązku informacyjnego RODO.

W serwisie wykorzystujemy pliki cookies – zarówno wewnętrzne jak i podmiotów trzecich. Informacje na ten temat dostępne są na stronie “Polityka cookies

Jakie dane zbieramy:

 • Dane zbierane podczas rejestracji:
  Nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail
   
 • Dane zbierane podczas transakcji zakupu Usług:
  Jeżeli Usługobiorca będzie dokonywał transakcji zakupu usług przy pomocy systemów płatności elektronicznych, będzie musiał podać dane dotyczące swojego konta w danym systemie płatności elektronicznych bądź dane dotyczące karty kredytowej z której skorzysta podczas tej transakcji. Dane te są podawane w zewnętrznych systemach odpowiednich usługodawców systemów płatności i Serwis nie posiada do nich dostępu, ani nie gromadzi ich i nie przechowuje.
   
 • Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy dane automatycznie. Do danych tych należą:
  • Adres IP
  • Typ przeglądarki
  • Rozdzielczość ekranu
  • Przybliżona lokalizacja
  • Otwierane podstrony serwisu
  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  • Rodzaj systemu operacyjnego
  • Adres poprzedniej strony
  • Język przeglądarki
  • Adres IP

Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.


V. Reklamacje

 • Reklamacje związane z działaniem odpłatnych Usług Serwisu, w tym zatwierdzanie płatności oraz ich naliczanie należy wysłać na adres [email protected]
 • Usługobiorca otrzyma informację o otrzymaniu przez Usługodawcę reklamacji Drogą Elektroniczną.
 • Aby reklamacja została rozpatrzona musi zawierać następujące informacje:
  • Nazwa użytkownika
  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail podany podczas rejestracji
  • numer telefonu kontaktowego
  • opis przedmiotu reklamacji
  • oczekiwana reakcja ze strony Usługodawcy
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Usługobiorcę potwierdzenia przyjęcia Reklamacji przez Usługodawcę.
 • Składający reklamację otrzyma Drogą Elektroniczną informację o decyzji Usługodawcy oraz wyjaśnienia w przypadku odrzucenia Reklamacji.
 • Reklamacje kierowane do Usługodawcy, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu zostaną niezwłocznie przekazane przez Usługodawcę właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 • W przypadku uznania reklamacji Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w ustawienia konta Usługobiorców w celu naprawy, bądź przywrócenia sprawnego działania konta.

VI. Zmiany Regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 • Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Użytkowników nieposiadających Konta.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie w dniu zakończenie okresu rozliczeniowego dla Użytkowników, którzy wykupili Usługę odpłatną.
 • Traktuje się iż każdy Użytkownik, kontynuujący korzystanie z serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.
 • Jeżeli Użytkownik usług odpłatnych nie zaakceptuje postanowień Regulaminu, nie może przedłużyć Usług płatnych i powinien usunąć swoje konto z Serwisu, co może uczynić w panelu użytkownika Serwisu.

VII. Usunięcie konta

 • Każdy Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Serwisu.
 • Użytkownicy mogą to uczynić po zalogowaniu się w panelu użytkownika w Serwisie.
 • Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail.
 • Usługobiorca w związku z usunięciem konta nie zwraca żadnych środków pieniężnych za trwające zakupione Usługi w Serwisie.

VIII. Forma rozliczeń

 • Usługobiorca za świadczone płatne usługi Serwisu ma możliwość zapłacenia poprzez płatności elektroniczne obsługiwane przez zewnętrznego operatora – PAYU S.A..
 • Fakturę VAT wystawiamy w dniu złożenia zamówienia i dokonania płatności on-line.
 • Fakturę VAT wystawiamy wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.
 • Faktura dostępna będzie do pobrania w panelu Usługobiorcy po zaksięgowaniu wpłaty.
 • Nie naliczamy żadnych opłat za korzystanie z usług Serwisu bez wyraźnej, świadomej akcji Użytkownika.

IX. Prawa autorskie

 • Właścicielem serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest firma ZP20 Piotr Markowski z siedzibą w Warszawie Al. KEN 36 / 112 B.
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, a wykorzystywana na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo oraz NetSpring jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści oraz grafik znajdujących się w serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów.

X. Postanowienia końcowe

 • Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
 • Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników i osób trzecich.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 • Zabrania się bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowania, powielania, wykorzystywania w całości lub we fragmentach treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców czy Użytkowników.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie regulaminu zostaną poinformowani Drogą Elektroniczną wszyscy zarejestrowani Usługobiorcy posiadający założone konto w terminie 7 dni od jego zmiany.
 • Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod Regulaminem aktualnym.

Data Publikacji: 13-12-2019